Inschrijven 4 -jarigen
Wilt u uw zoon / dochter aanmelden voor onze school? Dat kan!
Via de Gemeente Roerdalen ontvangen alle ouders van kinderen die in het komende schooljaar de 4- jarige leeftijd bereiken rond december een schrijven, waarin ze worden uitgenodigd hun kind aan te melden bij één van de scholen van de Gemeente Roerdalen.
Hierbij worden de  data waarop de verschillende scholen een aanmelddag hebben aangegeven. Ook onze school heeft in januari altijd een aanmelddag.
Ouders en kinderen kunnen deze dag een kijkje nemen op onze school. U kunt deelnemen aan een rondleiding en/of samen met één van de leerkrachten het aanmeldformulier invullen.
Directie en intern begeleider(s) zijn deze dag ook aanwezig.
Ook gezinnen woonachtig buiten de Gemeente Roerdalen, bijvoorbeeld uit het Duitse grensgebied, kunnen van deze aanmelddag gebruik maken. Zij ontvangen geen uitnodiging via de Gemeente. Maar worden wel, indien het kind hiervan gebruik maakt, geïnformeerd door de diverse kinderdagopvangcentra uit de Gemeente.
Mocht de datum van aanmelding niet schikken dan kunt u altijd een persoonlijke afspraak maken met de directie of intern begeleiders van onze school.
 
Zodra uw kind vier jaar is, kan het tot de basisschool worden toegelaten. Wij houden als eerste schooldag altijd de dag na de vierde verjaardag aan.
Voorafgaande aan het definitieve schoolbezoek zijn er op De Draaiende Wieken vier wenochtenden gebruikelijk. Hiertoe krijgt het kind ongeveer een maand voorafgaand aan zijn 4e verjaardag een uitnodiging toegestuurd door de leerkracht van groep 1, waarop de wenochtenden zijn vermeld. Deze vinden op dinsdag en donderdag plaats.
Bij deze uitnodiging ontvangt iedere nieuwe kleuter ook een welkomstboekje met daarin belangrijke informatie om het kind voor te bereiden op de nieuwe schoolsituatie. Zaken die hierin aan bod komen zijn o.a. de binnenkomst, het dagprogramma, eten& drinken.
De ouders krijgen tevens een uitnodiging voor een intakegesprek met de groepsleerkracht.
Hierin kan nader kennis worden gemaakt met elkaar en wordt het intakeformulier met vragen m.b.t. de ontwikkeling van uw kind samen ingevuld.
 
Inschrijven verhuizers (zij-instromers)
Als u als ouders uw kind op onze school wilt aanmelden, doet u dit minimaal 10 weken voor de aanvang van het nieuwe schooljaar (1 augustus) door een aanmeldformulier in te vullen en aan ons door te sturen. Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw kind niet op tijd geplaatst kan worden. Als u denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan kunt u dat bij de aanmelding aan de school doorgeven.
Daarnaast vragen we u om contact op te nemen met de intern begeleiders of directie (Monique Hukkelhoven, Rene Smeets, Ton Giessen). Zij maken een afspraak met u voor een persoonlijke kennismaking op onze school. Tijdens dit eerste kennismakingsbezoek aan onze school kunnen zowel het kind, als ook de ouders, een eerste indruk opdoen van onze school tijdens een rondleiding door ons gebouw.
Het daaropvolgende gesprek is voor ouders en school een belangrijk moment om elkaar voor het eerst te informeren over de wederzijdse wensen en verwachtingen. Het is hierbij van groot belang dat er open en eerlijk wordt gecommuniceerd. Tijdens dit gesprek wordt het aanmeldformulier besproken met ouders.
Bij het aanmelden dient u een kopie van een bewijs van het burgerschapsnummer (BSN-nummer) van het kind af te geven. Dit nummer staat o.a. op:
- brief belastingdienst (met sofinummer)
- bewijs van de gemeente (paspoort / id-kaart of een geboortebewijs).

Wij verwachten van de ouders dat ze de school waar het kind op dat moment is ingeschreven, inlichten over hun voornemen om naar een andere school te gaan. Wij zullen daarnaast ook altijd contact opnemen  met de school van herkomst.
Wanneer er geen sprake is van een bijzondere situatie wordt de leerling aangenomen en zal onze administratrice de nieuwe leerling vervolgens in ons leerlingvolgsysteem invoeren. Ouders ontvangen normaliter binnen 10 werkdagen een schriftelijke bevestiging dat hun kind officieel is ingeschreven op onze school.

Wat als uw kind een extra ondersteuningsvraag heeft?
Zodra u uw kind hebt aangemeld, onderzoekt de school of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u zelf al dit vermoeden hebt, kunt u dit aangeven bij de aanmelding. Bij de eerste aanmelding in het primair onderwijs gebruiken wij vooral uw informatie om de begeleiding van uw kind vast te stellen. Na een verhuizing of een schoolwissel vanwege andere redenen gebruiken wij ook het onderwijskundig rapport van de vorige school.
 
Wij schatten op basis van de door u aangeleverde informatie in of de leerling extra on­dersteuning nodig heeft. Dit doen we op basis van eigen ervaring en kennis van bijvoorbeeld welke ondersteuning de leerkrachten zelf kunnen bieden. Wij maken een inschatting op basis van de beschikbare informatie, ook als die beperkt is. Als de informatie daar aanleiding voor geeft, zullen we onderzoeken of de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Als er geen aanleiding is om verder onderzoek te doen, is dat niet nodig.
Om te onderzoeken of een leerling extra ondersteuning nodig heeft, gebruiken we de informa­tie van de ouders, eventueel aangevuld met informatie van het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of het onderwijskundig rapport van de voorgaande school voor primair onderwijs. Als het kind al op een school zit, vormt de informatie van die school ook een belangrijke bron voor ons. Als we willen dat een psycholoog of een orthopedagoog aanvullend onderzoek doet, dan moeten de ouders daar toestemming voor geven. Ook als wij informatie over de leerling bij andere in­stanties wil opvragen, moeten de ouders toestemming geven. Wanneer deze aanvullende informatie niet beschikbaar is of komt, dan moeten we werken met informatie die er wel is, ook als de ouders aangeven dat ze geen informatie willen leveren.
De extra ondersteuning aan leerlingen kan op veel manieren worden vorm gegeven. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de mogelijkheden waarover we beschikken, zetten we de extra ondersteuning in. De ondersteuning is er altijd op gericht om de leerling verder te helpen in zijn onderwijsontwikkeling.

Binnen 6 tot 10 weken na aanmelding een passend aanbod voor uw kind
Binnen 6 weken na uw aanmelding doen wij een passend aanbod en laten we u weten of uw kind geplaatst kan wordt. Dit hangt af van de ondersteuningsbehoefte van uw kind en van de expertise en de ondersteuningsmogelijkheden van de Draaiende Wieken. Als wij uw kind niet voldoende kunnen ondersteunen, zoeken we binnen diezelfde 6 weken een betere plek. Deze termijn mag 1 keer met maximaal 4 weken verlengd worden. Uw kind blijft ingeschreven op de school waar hij/zij zit, totdat wij een andere school hebben gevonden die uw kind wil en kan inschrijven.
De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment dat wij de aanmelding hebben ontvangen. Dat is doorgaans op de datum dat de ouders het aanmeldingsformulier hebben ingeleverd.

De school zoekt samen met u een passende plek voor uw kind
Als wij uw kind niet kunnen plaatsen, gaan we - na overleg met u - op zoek naar een passende plek. We bespreken met u welke scholen in het samenwerkingsverband de juiste expertise hebben en houden zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren, bijvoorbeeld voor een bepaalde schoolrichting of de maximale afstand tussen uw huis en de school. Als u uw kind op tijd hebt ingeschreven en uw kind is na 10 weken nog niet toegelaten op een school elders, dan heeft hij of zij recht op een tijdelijke plaatsing op de school van aanmelding. Wij blijven dan wel, samen met u, zoeken naar een passende plek voor uw kind.
 
Ontwikkelingsperspectief
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig heb­ben, stellen we een ontwikkelingsperspectief op. Hierin staat het verwachte uitstroomniveau van de leerling. Ook staat in het ontwikkelingsper­spectief welke ondersteuning en begeleiding de leerling krijgt om dit uitstroomniveau te halen. Dit alles gebeurt in goed overleg met de oud