Schooljaarplan 2018-2019
Het komende schooljaar zal grotendeels in het licht staan van "Onderwijs ander Organiseren". De vraag is met name of we met de huidige onderwijsvorm en de gebruikte onderwijsdoelen de kinderen wel voldoende toerusten voor hetgeen na de basisschool van hen gevraagd wordt. We denken dan niet alleen aan kennis en weetjes, maar ook aan kunnen samenwerken, kennis verzamelen en verwerken, creatief en kritisch denken, meer eigenaarschap voor het eigen leerproces.
We verwachten in 2021 een renovatie van het schoolgebouw. Vóór die tijd moet duidelijk zijn hoe we het onderwijs meer toekomstproof kunnen maken. Om die reden zijn we gestart met een visietraject: "Van visie naar gebouw". 

Proeftuintjes
We gaan in het kader van de herformulering van de visie op de onderwijsinrichting op enkele gebieden zogenaamde proeftuintjes opzetten. Zo zal met de kinderen van groep 3 t/m 6 het proeftuintje "Anders organiseren" worden gestart. Elke donderdagmiddag kunnen de kinderen aan een zelf gekozen opdracht werken uit de vakgebieden:
•    Onderzoekend leren en techniek
•    Handvaardigheid
•    Blue Bots en programmeren
•    Tekenen
Er wordt gewerkt in gemengde groepen van kinderen uit groep 3 en 4 en uit groep 5 en 6. Het doel van deze organisatievorm is om te onderzoeken of op basis van interesse en eigenaarschap in een groepsoverstijgende setting de kinderen meer uitgedaagd worden en meer verantwoordelijkheid voor hun leerproces ontplooien.
Daarnaast starten nog de proeftuintjes "Begaafdheid" voor kinderen uit groep 1 t/m 4 die meer uitdaging vragen, aanvullend op de leerstof in de groep. Het proeftuintje "Bewegend leren" wordt in de groepen 1 t/m 8 uitgevoerd en heeft vooral betrekking op de relatie tussen bewegen en leren. Vooral tijdens de rekenlessen zullen diverse vormen van bewegend leren worden uitgeprobeerd.